Concrete Cosmetics - Bir başka Beton Kozmetik site sitesi

LETOON ARCHITECTURE

Surface Cleaning and Protection Technologies

KEIM Concretal Mörtel S Onarım harcı

KEIM Concretal Mörtel S Onarım harcı

KEIM Concretal®-Universalmörtel-S

Beton Tamir Harcı
1. Ürün Tanımı
Beton ve brüt beton yüzeylerin onarımında kullanılan hızlı bir onarım harcıdır. Korozyona karşı koruma sağlayan bu harç, fiber ile güçlendirilmiştir.

2. Uygulama Alanı
Beton ve/ veya brüt beton yüzeylerde defektlerin, segregasyonların ve yüzey kaybı görülen alanların onarımında kullanılan bir beton tamir harcıdır. Çok sayıda katmanın gerekmesi halinde katman kalınlığı 5 mm ile 30 mm arasında değişebilmektedir.

3. Ürünün Özellikleri
• Polimer takviyeli hidrolik harç.
• Su ile karıştırılır.
• Korozyona karşı koruma sağlamak ve bağ köprüsü oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir.
• Adhesyon gücü yüksektir.
• Duvar ve genel kullanımlar için stabildir.
• Değişen farklı sıcaklıklara ve dona karşı dirençlidir.
• Hızlı yerleşme özelliğine sahiptir.
Güçlü ürün özellikleri ile yapı inşası ve onarımı için gerekli tüm gereksinimleri karşılar.

4. Uygulama Talimatları
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzeydeki toz, yağ kir vb unsurlar temizlenmelidir. Yüzeydeki gevşek, sağlam olmayan kısımlar alınmalıdır. Yüzeydeki kir, varsa farklı katmanlar, çimento artıkları vb. kumlama ile temizlenmelidir. Gerekli olan minimum bağ gücü konusunda, mineral yüzeylere yönelik ilgili teknik gereksinimlere uyulmalıdır (beton komponent- lerinin korunması ve iyileştirilmesi için DAfStb kılavuz ilkeleri ve ZTV-ING).
Çelik Güçlendirme
Çelik güçlendirmesi için SA 21/2 -DIN EN ISO 12944-4 sayılı yönetmelikte belirtilen standart temizlik derecesi elde edilecek şekilde pas ve korozyon temiz- lenmelidir.Yüzey üzerinde herhangi bir pas tabakası, kir, yağ vb kalmamalıdır. Kuvars ile yapılmamak kaydıyla kumlama tavsiye edilen bir temizleme yönte- midir. Yüzey temizliği sonrası çelik güçlendirme için en azından 10 mm derinliğinde bir uygulama yapılmalıdır. Korozyona (paslanma) karşı koruma sağlamak için iki kat KEIM Concretal-MKH uygulanmalıdır.
Karışım
KEIM Concretal-Universalmörtel-S ‘yi suya ekleyin. Bir mikserle veya düşük devirde çalışan bir karıştırıcıyla yaklaşık 3 dakika boyunca homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Ürünün elle karıştırılmasına izin verilmemektedir.
Karışım Oranı:
25 kg KEIM için 3.75 – 4.00 lt* su gerekmektedir. Concretal-Universalmörtel-S.
*Arzu edilen kıvama ulaşana kadar ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak üzerine su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)
Uygulama
Uygulamadan önce yüzey ıslatılmak zorundadır. Yüzey çok emici ise önceden bir kaç defa ıslatılmalıdır. Islatma için temiz su kullanınız. İlk olarak nemli yüzey- in üzerine ince bir ön tabaka halinde KEIM Concretal- Universalmörtel-S uygulanır. Yüzeydeki oyukların, çukur bölgelerin 30 mm bir alana sahip olması halinde, çoklu katmanlar halinde uygulamas yapılması gerekir. Sprey uygulaması (püskürterek uygulama) mümkün değildir. Düzeltme harcı olarak da kullanılan Concretal- Universalmörtel-S mala vb aletler yardımı ile düzgün bitişler elde edilebilir.
Uygulama Sonrası
Concretal-Universalmörtel-S‘in çok hızlı kurumasını engellemek için uygulama yapılan yüzeyi nemli tutmak ve üzerini kapatmak gibi yöntemler uygulanabilir.Doğrudan güneş ışığından ve rüzgârdan korunmalıdır.
Uygulama Verileri/Teknik Veriler;
Tane büyüklüğü: 1.2 mm
Taze çimento yoğunluğu: 1.85 kg/dm3
Basınc mukavemeti 28d: 49.3 N/mm2
Gerilme mukavemeti(direnci):28d: 6.0 N/mm2
Dinamik esneklik katsayısı: 18.6 GPa
Çalışma süresi: 20°C ‘de Yaklaşık olarak 30 dakika. Uygulama sıcaklığı(hava ve substrat): +5°C ‘den
+30°C’ ye kadar
Tüketim miktarı: Yaklaşık olarak 1.6 kg/m2
Tabaka kalınlığı: 5 mm
Her bir uygulama için maksimum 30 mm tabaka kalınlığı
Ortalama tabaka kalınlığı maksimum 60 mm

5. Ambalaj ; 25 kg.lık torbalarda

6. Depolama ; Serin ve kuru koşullar altında, orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

7. Ürünün İmhası ; EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık paketler toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlikle İlgili Veriler ; Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi sıçramalardan koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygundur.
Giskodu: ZP 1
Lütfen Avrupa Birliği Güvenlik Verilerine bakınız.

KEIM Concretal Mörtel S

KEIM Concretal®-Universalmörtel-S

Concrete Repair Mortar

1. Product Description

It is a fast repair mortar used for repairing concrete and fari-faced concrete surfaces. Providing protection against corrosion, this mortar is reinforced with fiber.

2. Application Field

It is a concrete repair mortar used for repairing defects, segregations and areas where surface loss is observed on concrete and / or fari-faced concrete surfaces. If a plurality of layers are required, the layer thickness can range from 5 mm to 30 mm.

3. Features Of Product

• Polymer reinforced hydraulic mortar.
• Mixing with water.
• Can be used to provide protection against corrosion and to form a bond bridge.
• High adhesion strength.
• Stable for wall and general use.
• Resistant to varying temperatures and frost.
• It has fast settling feature.
It meets all requirements for building construction and repair with its powerful product features.

4. Application Instructions

Surface Preparation
Dust, oil, dirt, etc. on the surface should be cleaned. Loose, unstable parts on the surface should be removed. Dirt on the surface and any different layers, cement residues, etc. should be cleaned by sandblasting. For the minimum bond strength required, the relevant technical requirements for mineral surfaces must be observed. (DAfStb guidelines and ZTV-ING for the protection and improvement of concrete components).

Steel Reinforcement
For steel reinforcement, rust and corrosion must be removed to achieve the standard degree of cleaning specified in regulation SA 21/2 -DIN EN ISO 12944-4. There should not be any rust layer, dirt, oil etc. on the surface. Sandblasting is a recommended cleaning method unless quartz is used. After the surface cleaning, at least 10 mm depth should be applied for steel reinforcement. Two coats of KEIM Concretal-MKH should be applied to protect against corrosion.

Mixture
Add KEIM Concretal-Universalmörtel-S to the water. Mix with a mixer or a low speed mixer for about 3 minutes until a homogenous mixture is achieved. Mixing the product by hand is not allowed.

Mixing Ratio:
For 25 kg of KEIM Concretal-Universalmörtel-S: 3.75 – 4.00 lt*water is required.
* Water is added to the desired consistency and depending on the temperature conditions.

(Low temperature = Less water requirement; High temperature = Excess water requirement)

Application
The surface must be wetted before application. If the surface is very absorbent, it should be wetted several times beforehand. Use fresh water for soaking. First, KEIM Concretal-Universalmörtel-S is applied as a thin layer on the moist surface. If the cavities on the surface and the hollow areas have an area of 30 mm, multiple layers should be applied. Spray application is not possible. Spray application is not possible. Smooth finishes can be achieved with the help of tools such as trowels.

After Application
To prevent the Concretal-Universalmörtel-S from drying out very quickly, methods such as keeping the applied surface moist and covering it can be applied. It must be protected from direct sunlight and wind.

Tecnical Data
Grain Size: 1.2 mm
Fresh Cement Density: 1.85 kg/dm3
Compression Strength: After 28d: 49.3 N/mm2
Tensile Strength: After 28d: 6.0 N/mm2
Dynamic Coefficient of Flexibility: 18.6 GPa
Operation time: Approximately 30 minutes at 20 ° C

Application temperature (air and substrate): from + 5 ° C Up to + 30 ° C

Consumption: Approx. 1.6 kg/m2
Layer Thickness: 5 mm
Maximum 30 mm layer thickness for each application

Average layer thickness up to 60 mm

5. Packaging

25 kg packages

6. Storage

It lasts 12 months when stored in its original packaging under cool and dry conditions.

7. Disposel of Product

EC (European Union) Waste Code no. 17 01 01

All waste products must be unloaded before the waste packages are handed over to collection centers.

8. Safety Data

Protect untreated areas (eg glass, natural stone, ceramics, etc.) with appropriate precautions. Wipe off any products spilled on the environment or traffic areas with plenty of water. Protect eyes and skin from splashes. Keep out of reach of children.

It has low chromate content and conforms to TRGS 613.

Giskode: ZP 1

Please refer to the European Union Safety Data.